Informacje prawne

Poza miejscami, w których zaznaczono inaczej, wszystkie prawa autorskie i inne prawa odnoszące się do strony głównej i pozostałych stron witryny internetowej http://impact-study.co.uk należą do Instytutu (Institute of Cancer Research) mieszczącego się w Londynie pod adresem 123 Old Brompton Rd London SW7 3RP (charytatywnej organizacji typu non-profit, z odpowiedzialnością ograniczoną do „sumy gwarancyjnej”, zarejestrowanej w Anglii pod numerem 534147).Korzystanie z niniejszej Witryny internetowej podlega następującym warunkom i ograniczeniom:

1. Wszystkie materiały pochodzące z niniejszej Witryny internetowej mogą być wykorzystywane przez użytkownika w dobrej wierze do celów osobistych, niekomercyjnych jako własne źródło informacji. Wiarygodne informacje dotyczące badania oraz najnowsze wersje dokumentacji badania są zamieszczone w zastrzeżonej części witryny internetowej i mogą być wykorzystywane przez naukowców prowadzących badanie IMPACT wyłącznie do celów związanych z uczestnictwem w tym badaniu. Wykorzystanie do innych celów wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Instytutu.

2. Witryna została stworzona z myślą o użytkownikach z Wielkiej Brytanii oraz innych krajów. Użytkownicy spoza Wielkiej Brytanii powinni zdawać sobie sprawę z tego, że mimo wysiłków podejmowanych w celu dostosowania informacji do potrzeb społeczności międzynarodowej, informacje zawarte w tej Witrynie mogą być dla nich nieprzydatne, a dostęp do Witryny internetowej może być ograniczony przez miejscowe przepisy.

3. Użytkownik nie będzie wykorzystywać Witryny internetowej:

• w celu umieszczania, przesyłania, rozpowszechniania pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek materiałów, których publikowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie bądź posiadanie narusza prawa innych osób lub które są prawnie zabronione z jakiegokolwiek innego powodu;

• w celu umieszczania, przesyłania, rozpowszechniania pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek niepożądanych albo nieautoryzowanych materiałów reklamowych i promocyjnych (reklam, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid”) lub innych form nagabywania albo nieprawidłowego wykorzystywania w celach handlowych;

• w celu umieszczania, przesyłania, rozpowszechniania pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe bądź inne kody komputerowe, pliki lub programy przerywające, ograniczające działanie, doprowadzające do zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności jakichkolwiek programów bądź sprzętu komputerowego albo urządzeń telekomunikacyjnych;

• w jakikolwiek sposób, który jest obraźliwy, oszczerczy lub nieprzyzwoity, albo który powoduje napastowanie, cierpienie lub niedogodności innych osób, czy też który może ograniczyć lub utrudnić korzystanie z Witryny internetowej innym osobom;

• w celu utworzenia bazy danych (elektronicznej lub innego typu) zawierającej materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób z Witryny internetowej;

• w celu przekazywania osobom trzecim lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów uzyskanych z Witryny internetowej;

• w sposób wiążący się z usuwaniem informacji o prawach autorskich lub znakach handlowych z jakichkolwiek materiałów wykonanych zgodnie z niniejszymi warunkami; ani

• w żaden sposób, który może spowodować utratę renomy Instytutu.

4. Wiadomości znajdujące się w Witrynie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów rekreacyjnych, informacyjnych i niekomercyjnych. Mimo wysiłków podejmowanych w celu zapewnienia dokładności informacji znajdujących się na niniejszych stronach internetowych, a dostarczanych przez Instytut, jego pracowników i przedstawicieli, zawartość Witryny w naturalny sposób zmienia się od czasu do czasu. W odniesieniu do tych stron Witryny, które są dostępne dla wszystkich i które zawierają informacje medyczne lub prawne, Instytut nie może zagwarantować, że wspomniane informacje są dokładne i kompletne. W przypadku pobierania dokumentów dotyczących badania z zastrzeżonej części witryny użytkownik powinien sprawdzić datę i pobrać najbardziej aktualne wersje tych dokumentów. Użytkownik powinien korzystać z Witryny w celu uzupełnienia, a nie zastępowania porad udzielonych przez lekarza prowadzącego, radcę prawnego lub innego doradcę.

UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SPRAWDZENIE DOKŁADNOŚCI ODPOWIEDNICH FAKTÓW ORAZ OPINII UMIESZCZONYCH W WITRYNIE PRZED PODJĘCIEM NA ICH PODSTAWIE DECYZJI O JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZANIACH.5. Instytut nie może zagwarantować, że korzystanie z Witryny przez użytkownika nie będzie obarczone błędami ani że nie wystąpią żadne przerwy w dostępie. Instytut, jego dyrektorzy, zarząd, pracownicy i przedstawiciele wykluczają (w takim stopniu jak to jest prawnie możliwe) jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody (inną niż odpowiedzialność za śmierć lub fizyczny uszczerbek na zdrowiu wynikające z zaniedbania Instytutu bądź jego pracowników). Dotyczy to także (ale nie wyłącznie) szkód pośrednich lub wtórnych, szkód dotyczących utraty sposobności bądź okazji oraz jakichkolwiek szkód kiedykolwiek wynikłych z korzystania lub z braku możliwości korzystania z danych albo zysków powstałych w wyniku umowy, zaniedbania bądź innego złożonego działania wynikającego lub związanego z jakimikolwiek informacjami znajdującymi się w Witrynie bądź na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, albo wynikających lub związanych z ich wykorzystaniem.6. Jeśli informacje (w tym poufne informacje osobowe) są dostarczane do Instytutu bezpośrednio poprzez Witrynę lub pocztę elektroniczną, to użytkownik akceptuje fakt, że wymienione sposoby porozumiewania się nie mogą być w 100% bezpieczne. Jednakże Instytut nie może przyjąć na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody (innej niż odpowiedzialność za śmierć lub fizyczny uszczerbek na zdrowiu wynikające z zaniedbania Instytutu bądź jego pracowników) wynikające z nieprawidłowego korzystania lub utraty danych albo informacji przekazywanych przez użytkownika do Instytutu bezpośrednio poprzez Witrynę bądź pocztą elektroniczną.7. Na niektórych stronach Witryny znajdują się odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych. Wspomniane odsyłacze zamieszczono z myślą o tym, aby umożliwić użytkownikowi dostęp do innych stron, które mogłyby być dla niego interesujące lub pomocne. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych stron internetowych.8. Mimo wysiłków podejmowanych w celu zapewnienia, aby Witryna nie zawierała wirusów komputerowych, Instytut nie gwarantuje, że taka sytuacja będzie miała miejsce zawsze; użytkownik jest odpowiedzialny za posiadanie w swoim komputerze właściwego, aktualnego programu antywirusowego. Instytut wyklucza (w takim stopniu jak to jest prawnie możliwe) jakąkolwiek odpowiedzialność (inną niż odpowiedzialność za śmierć lub fizyczny uszczerbek na zdrowiu wynikające z zaniedbania Instytutu bądź jego pracowników) za obecność jakichkolwiek wirusów bądź jakichkolwiek innych kodów komputerowych, plików lub programów przerywających, ograniczających działanie lub doprowadzających do zniszczenia albo ograniczenia funkcjonalności jakiegokolwiek programu bądź sprzętu komputerowego albo urządzenia telekomunikacyjnego, lub za obecność innych materiałów przekazywanych za pośrednictwem bądź jako część Witryny internetowej.


9. Nazwy, zdjęcia i logo określające Instytut lub osoby trzecie i ich produkty oraz usługi są znakami zastrzeżonymi Instytutu lub mogą być znakami zastrzeżonymi osób trzecich. Jakiekolwiek wykorzystanie wspomnianych znaków może się wiązać z naruszeniem związanych z nimi praw. Instytut zastrzega sobie możliwość dochodzenia wspomnianych posiadanych praw.10. Wymienione warunki mogą się zmieniać od czasu do czasu. Użytkownik jest proszony o regularne sprawdzanie wymienionych warunków i ograniczeń dotyczących korzystania z Witryny internetowej, ponieważ uznaje się, że jeśli po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian użytkownik nadal korzysta z witryny, to akceptuje te zmiany.11. Jeśli jakiekolwiek z wymienionych warunków zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z innych względów niemożliwe do wyegzekwowania, powinny zostać usunięte z treści warunków korzystania z Witryny internetowej. Pozostałe warunki powinny zostać utrzymane, pozostając w pełni obowiązującymi i działającymi oraz nadal wiążącymi i możliwymi do wyegzekwowania.12. Wspomniane warunki i ograniczenia korzystania z Witryny internetowej powinny być stworzone zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Anglii i Walii, które je regulują. Wszelkie spory wynikające z kwestii związanych z Witryną podlegają jedynie jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Oświadczenie dotyczące zasad ochrony prywatności w Internecie

Institute of Cancer Research jest zobowiązany do ochrony prywatności użytkownika. Niniejsze oświadczenie utworzono, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o ochronie danych z 1998 r.; ma ono na celu ostrzeżenie o procedurach przetwarzania danych stosowanych przez Instytut (zarządza on procedurami przetwarzania danych użytkownika). Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące niniejszego oświadczenia, prosimy skontaktować się z kierownikiem do spraw informacji w sekretariacie Institute of Cancer Research pod adresem 123 Old Brompton Road, London SW7 3RP.

W jaki sposób gromadzimy informacje?

W chwili, kiedy użytkownik pyta o naszą działalność, rejestruje się, wysyła lub otrzymuje pocztę elektroniczną bądź w inny sposób dostarcza nam informacji o sobie, uzyskujemy jego dane osobowe. Możemy także uzyskać informacje o użytkowniku od osób trzecich, na przykład od znajomego lub badacza, który chce zawiadomić użytkownika o istnieniu tej witryny internetowej.

Jakie informacje gromadzimy?

Do gromadzonych informacji należą: nazwisko i imię, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu i numer faksu.

W przypadku użytkowników logujących się w zastrzeżonej części witryny internetowej gromadzimy także następujące informacje: stanowisko, nazwa kliniki/instytutu, opis stanowiska/funkcji, tematyka zainteresowań, instytucja naukowa, tematyka badań itp.

W jaki sposób wykorzystujemy wymienione informacje?

Informacje osobowe o użytkowniku wykorzystujemy w celu świadczenia usług dla użytkownika, dostarczania mu produktów lub informacji, o które prosił, oraz dla celów administracyjnych. W celu realizacji wymienionych celów może zaistnieć potrzeba przekazania informacji o użytkowniku dostawcom usług lub organizacjom stowarzyszonym.

Jeśli użytkownik chce dokonać rejestracji w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonej części naszej witryny internetowej, to informacje zgromadzone podczas procesu rejestracji zostaną wykorzystane do oceny złożonego przez użytkownika wniosku.

Czy gromadzone przez nas informacje będą ujawniane osobom z zewnątrz?

Jak to zaznaczono powyżej, możemy przekazać informacje o użytkowniku dostawcom usług i organizacjom stowarzyszonym. Jednakże nie sprzedajemy ani nie udostępniamy informacji osobowych o użytkowniku żadnym innym organizacjom w celu osiągnięcia korzyści finansowej.

Możemy być zmuszeni ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli wymaga tego prawo.

Czy używamy plików typu „cookies”?

„Cookies” są informacjami przesyłanymi do komputera użytkownika i zapisywanymi na twardym dysku, aby umożliwić rozpoznanie użytkownika przez nadawcę tych plików przy następnej wizycie w witrynie internetowej. Institute of Cancer Research używa „cookies” w witrynie internetowej poświęconej badaniu IMPACT. Oznacza to, że nadawca może pamiętać ustawienia użytkownika przy następnej wizycie w witrynie internetowej, chyba że użytkownik jest wylogowany lub usunie pliki „cookies”. Na żadnej z naszych stron internetowych nie stosujemy plików „cookies” należących do osób trzecich.

Zgoda użytkownika

Udostępniając nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystanie wszelkich udostępnionych informacji zgodnie z wyżej wymienionymi celami oraz akceptuje niniejsze oświadczenie o zasadach ochrony prywatności.

Użytkownik wyraża także zgodę na przekazywanie przez nas informacji o nim do krajów lub obszarów, na których orzecznictwo sądów nie zapewnia ochrony danych w takim samym stopniu jak na terenie Wielkiej Brytanii, jeśli działanie takie jest niezbędne z wymienionych wyżej powodów. Jeśli wspomniane przekazanie informacji będzie miało miejsce, podejmiemy odpowiednie kroki zmierzające do ochrony informacji o użytkowniku.

Prawo do dostępu do informacji

Użytkownik ma prawo poprosić o kopię zgromadzonych przez nas informacji na swój temat (za co możemy pobrać niewielką opłatę) i skorygować nieścisłości w informacjach, którego go/jej dotyczą.

Jeśli użytkownik potrzebuje wyjaśnień dotyczących prośby o udzielenie informacji, powinien skontaktować się z kierownikiem do spraw informacji, którego adres podano powyżej.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania poprawek do niniejszego oświadczenia dotyczącego zasad ochrony prywatności. Jeśli to uczynimy, umieścimy notatkę o wprowadzonych zmianach w naszej witrynie internetowej oraz uznamy, że użytkownik je zaakceptował.

Prosimy skorzystać z poniższego odsyłacza, aby zapoznać się z przestrzeganą przez Institute of Cancer Research polityką wolności informacji.