O badaniu IMPACT

Rak gruczołu krokowego jest drugim pod względem występowania nowotworem złośliwym rozpoznawanym u mężczyzn na całym świecie (wyłączając raka skóry). Każdego roku rozpoznaje się ponad 650 000 przypadków; co dziesiąty nowotwór złośliwy stwierdzony u mężczyzn to rak gruczołu krokowego. Rak gruczołu krokowego jest chorobą, która szczególnie często występuje w krajach zachodnich: w USA choroba ta dotyka niemal co piątego mężczyzny, zaś w krajach Unii Europejskiej każdego roku rozpoznaje się około 200 000 przypadków zachorowań.

Częstość występowania raka gruczołu krokowego powoduje, że choroba ta już teraz stanowi istotny problem zdrowia publicznego. Co więcej, liczba zachorowań rośnie (nawet po uwzględnieniu zwiększenia liczby rozpoznań w związku ze stosowaniem przesiewowych badań polegających na oznaczeniu stężenia antygenu swoistego dla gruczołu krokowego — PSA, prostate specific antigen). W społeczności naukowej obserwuje się rosnącą świadomość konieczności podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do zmniejszenia umieralności z powodu raka gruczołu krokowego oraz zmniejszenia obciążenia dla zdrowia publicznego w związku z tą chorobą.

IMPACT jest pierwszym badaniem mającym na celu oszacowanie wartości przesiewowej oceny stężenia PSA u osób należących do grupy wysokiego ryzyka, u których stwierdzono obecność zaburzeń genetycznych mogących sprzyjać występowaniu tej choroby. Badanie podjęto dzięki międzynarodowej współpracy przeszło 20 krajów. Jego celem jest ustalenie, czy ukierunkowane przesiewowe badanie nosicieli genów BRCA1 i BRCA2 przyczyni się do rozpoznawania raka gruczołu krokowego we wcześniejszym etapie zaawansowania oraz czy przyczyni się to do poprawy przeżywalności. W tej części można znaleźć więcej informacji dotyczących wrodzonej predyspozycji do zachorowania na raka gruczołu krokowego oraz genów BRCA1 i BRCA2.

Od czasu wprowadzenia w 1980 roku oznaczania stężenia PSA do praktyki klinicznej badanie to stało się kluczowym elementem oceny przesiewowej pod kątem raka gruczołu krokowego. Jednakże należy zaznaczyć, iż metoda ta jest wciąż przedmiotem kontrowersji. Znaczny odsetek mężczyzn, u których rozpoznano raka gruczołu krokowego, nie odczuwa żadnych objawów klinicznych; nie stwierdza się u nich także skrócenia życia w wyniku toczącej się choroby. Ważnym zadaniem stojącym przed badaczami jest opracowanie metody umożliwiającej zróżnicowanie agresywnej i klinicznie niemej postaci raka gruczołu krokowego.

Istotnym problemem wiążącym się z oceną poziomu PSA jest „nadwykrywalność” utajonych postaci choroby; zjawisko to pociąga za sobą ryzyko zastosowania leczenia ponad potrzebną miarę. Kolejną słabą stroną postępowania polegającego na oznaczaniu stężenia PSA jest brak swoistości tej metody dla raka gruczołu krokowego. Stężenie PSA może być podwyższone i przekraczać prawidłową wartość u mężczyzn, u których stwierdza się powiększenie gruczołu krokowego z innych przyczyn (np. łagodny przerost gruczołu krokowego lub zapalenie gruczołu krokowego). Dodatkowo niewielki odsetek raków gruczołu krokowego nie wiąże się z podwyższeniem stężenia PSA (poziom PSA utrzymuje się w prawidłowych granicach). W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z Fragmentem dotyczącym przesiewowego oznaczania PSA.

Badanie IMPACT ma również na celu ocenę przydatności alternatywnych markerów raka gruczołu krokowego, które być może mogłyby zastąpić oznaczanie PSA jako metody badania przesiewowego. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat procedur badania IMPACT, prosimy odwiedzić fragment naszej strony internetowej o nazwie Badanie IMPACT.


Następny temat >> Wrodzona predyspozycja do zachorowania na raka gruczołu krokowego